Set Scott Mint

Region > France

  • French Andorra 1952 Scott # J32 Thru J41 Complete Set Mint Hinged
  • France Air Post Stamps Scott C16-c17, Mint Complete Set! F828
  • France Stamp Yvert 275/77 Scott # B39-41 Sinking Fund 1931 Set Mnh Vf V511
  • France Yvert Taxe 55/62 Scott Postage Due J 58-65 Set 8 Values Mnh Vvf M969